Рішення Комітету "Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров'я на тему: "Про реформу охорони здоров'я в Україні"

05 лютого 2016, 16:04

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про затвердження Рекомендацій слухань у Комітеті

Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

на тему: «Про реформу охорони здоровя в Україні»

 

 

За результатами слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на тему: «Про реформу охорони здоровя в Україні», що відбулися 16 січня 2015 року, Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я у х в а л и в:

Затвердити Рекомендації учасників слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я на тему: «Про реформу охорони здоровя в Україні» (додаються).

2.      Направити рішення Комітету Кабінету Міністрів України, Міністерству охорони здоров’я України, Національній академії медичних наук України, Рахунковій палаті України, Київській міській та обласним радам і державним адміністраціям з метою реалізації положень Рекомендацій.

 

 

   Голова Комітету                                                    О.В. Богомолець

 

 

  23 квітня 2015 року    

      № 04-25/5-13


 

 

 

 

Ухвалено рішенням

Комітету Верховної Ради України

з питань охорони здоров’я

від 23 квітня  2015 року

№ 04-25/5-13

 

 

 

                                 Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

 

слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я

на тему: «Про реформу охорони здоровя в Україні»

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Міністра охорони здоров’я України Квіташвілі О. щодо реформи системи охорони здоров’я, презентацію проекту Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Богомолець О.В. «Реформа охорони здоров’я: 25 кроків до щастя», пропозиції Національної академії медичних наук України, групи з реформи системи охорони здоров’я громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ», всеукраїнських громадських медичних організацій, медичних профспілок, народних депутатів України та інших учасників слухань, а також беручи до уваги результати і досвід, набуті в ході реалізації Закону України від  07.07.2011 р. № 3612-VI «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», та рекомендації представників ВООЗ, Світового банку, інших міжнародних організацій та громадськості, учасники слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я  р е к о м е н д у ю т ь:

 

1. Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я:

1.1. Визнати роботу Міністерства охорони здоровя України з розробки та впровадження заходів з реформування системи охорони здоровя України недостатньою.

1.2. Посилити парламентський контроль за діяльністю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у частині забезпечення конституційних гарантій охорони здоров’я населення та права особи на медичну допомогу та медичне обслуговування;

1.3. У разі надходження до Верховної Ради України в установленому порядку законопроектів, присвячених реформуванню галузі охорони здоров’я, запровадженню в Україні системи загальнообов’язкового державного медичного страхування та розвитку добровільного медичного страхування забезпечувати їх першочерговий розгляд та супровід під час розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України.

2. Кабінету Міністрів України:

2.1. У термін до 1 червня 2015 року затвердити Концепцію та Стратегію реформування системи охорони здоров’я України, розробка яких передбачена розпорядженням Уряду від 17 вересня 2014 р. № 847-р «Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони», і  детального плану їх практичної реалізації.

2.2. У термін до 1 червня 2015 року розробити та подати на розгляд Верховної Ради України:

проектів законодавчих актів, необхідних для забезпечення практичної реалізації  реформи охорони здоров’я України, зокрема, щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України, спрямованих на забезпечення об’єднання фінансових ресурсів вторинної медичної допомоги на рівні обласних бюджетів, та таких, що передбачають можливість використання видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів для фінансування місцевих програм охорони  здоров’я та підтримки й розвитку місцевих медичних закладів;

пропозицій щодо механізмів фінансування закладів первинної медико-санітарної допомоги на основі подушного нормативу виконання послуг та пролікованого випадку, закладів ІІ та ІІІ рівня на підставі реальних показників роботи і використання ліжкового фонду;

2.3. При підготовці змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та розробленні проектів законів про Державний бюджет України на наступні роки розглянути можливість збільшення видатків на охорону здоров’я, зокрема для забезпечення реалізації положень пунктів «ж» та «ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, а також на закупівлю:

лікарських засобів та виробів медичного призначення, необхідних для забезпечення профілактики і лікування хвороб, які є визначальними у формуванні загальної структури захворюваності та смертності населення України;

медичного обладнання та устаткування, необхідних для належного забезпечення населення первинною медичною допомогою і підвищення рівня її якості та доступності;

медичного обладнання та устаткування, спеціальних транспортних засобів, необхідних для належного забезпечення населення екстреною медичною допомогою.

2.4. Щорічно при розробці проектів законів про Державний бюджет України передбачати у необхідному обсязі фінансування пріоритетних фундаментальних та прикладних досліджень у сфері охорони здоров’я.

2.5. Доручити відповідним центральним органам виконавчої влади врегулювати питання про надання права державним і комунальним закладам охорони здоров’я здійснювати бюджетні видатки за спрощеною схемою на основі двох кодів економічної класифікації видатків, що передбачає розмежування поточних і капітальних видатків.

2.6. Підготувати та до 1 вересня 2015 року подати в установленому порядку Верховній Раді України опрацьовані за участю Національної академії медичних наук України, медичної профспілки, всеукраїнських громадських організацій медичних працівників та пацієнтів законодавчі пропозиції щодо регулювання професійної діяльності медичних працівників та закладів охорони здоров’я, зокрема передбачивши у них:

порядок створення, припинення закладів охорони здоров’я, їх класифікацію та особливості діяльності, у тому числі щодо надання населенню медичних послуг;

особливості статусу та діяльності закладів охорони здоров’я різних видів, у тому числі клінік вищих медичних навчальних закладів (університетських клінік);

організаційно-правові механізми управління якістю медичного обслуговування населення, що здійснюється закладами охорони здоров’я різних форм власності та медичними працівниками, у тому числі тими, які провадять приватну медичну практику;

організаційно-правові механізми використання фінансових, кадрових і матеріально-технічних ресурсів закладів охорони здоров’я;

завершення правового регулювання процесу запровадження договірних відносин між головними розпорядниками бюджетних коштів та закладами охорони здоров'я на основі договорів про медичне обслуговування населення з надання первинної, вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги;

правовий статус, відповідальність медичних (фармацевтичних) працівників, кваліфікаційні вимоги до них та соціальні гарантії здійснення їх діяльності;

організаційно-правові механізми реалізації прав та обов’язків пацієнтів, здійснення громадського контролю діяльності закладів охорони здоров’я та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників.

2.7. Підготувати до 1 вересня 2015 року та подати в установленому порядку Верховній Раді України опрацьовані за участю Національної академії медичних наук України пропозиції щодо удосконалення законодавчої бази у сфері донорства крові та її компонентів з метою приведення цієї системи у відповідність до європейських норм та стандартів, у тому числі запровадження незалежної сертифікації установ Служби крові, що відповідатимуть вимогам GMP, а також створення системи контролю якості та безпеки донорською крові, її компонентів та препаратів згідно з вимогами актів законодавства Європейського Союзу, зокрема, Директиви 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 січня 2003 року, якою встановлюються стандарти якості та безпеки збирання, тестування, оброблення, зберігання та розповсюдження людської крові та її складових.

2.8. Розробити та подати в установленому порядку Верховній Раді України законодавчі пропозиції щодо відміни імпортного збору на лікарські засоби та вироби медичного призначення.

2.9. Запровадити механізм першочергового придбання суб’єктами господарювання, які ввозять лікарські засоби та вироби медичного призначення, як на один з видів товарів, що належать до товарів критичного імпорту, відповідної валюти.

2.10. Вжити заходів щодо заборони паралельного імпорту лікарських засобів.

2.11. Вжити заходів щодо завершення створення у регіонах міжрайонних перинатальних центрів та регіональних перинатальних центрів ІІІ рівня.

2.12. Забезпечити налагодження та підтримку ефективної взаємодії між міністерствами охорони здоров’я, оборони, праці та соціальної політики України, іншими сторонами, що мають бути задіяні у процесі надання медичних та реабілітаційних послуг населенню.

2.13. Забезпечити належне виконання положень пункту 2  Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до  Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо удосконалення надання медичної допомоги», відповідно до яких до 31 грудня 2019 року первинну медичну допомогу надають лікарі-терапевти дільничні, лікарі-педіатри дільничні та інші медичні працівники, які працюють під їх керівництвом.

2.14. З метою забезпечення реалізації положень частини першої статті 69 Основ законодавства України про охорону здоров’я у термін до 1 червня 2015 року забезпечити внесення на розгляд Верховної Ради України відповідного законопроекту щодо встановлення порядку забезпечення бланками листка непрацездатності закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності та лікарів, що провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці.

2.15. Забезпечити контроль за формуванням в Україні єдиного медичного простору.

2.16. Забезпечити створення при Міністерстві охорони здоровя  України міжвідомчого Центру реформ у системі охорони здоровя і залучити до його роботи представників громадськості та профспілок.

2.17. Розглянути питання щодо:

вилучення з повноважень Міністерства охорони здоров'я функцій з проведення державних закупівель;

створення національної системи громадського здоров’я, у тому числі розвитку інституту парамедицини в Україні;

розроблення та затвердження Державної програми інформатизації системи охорони здоров’я;

запровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування, яке забезпечуватиме максимально високий рівень пулу коштів на охорону здоров'я, соціальну солідарність та рівність у доступі до медичних послуг та створення єдиного медичного простору;

оновлення системи кадрового забезпечення галузі охорони здоров’я, що має забезпечити підвищення якості додипломної та післядипломної підготовки кадрів, визнання українських дипломів у світі;

забезпечення ефективної фармацевтичної політики;

забезпечення збільшення ефективності використання бюджетних коштів;

забезпечення ефективної профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань.

2.18. Забезпечити постійне проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань реформування системи охорони здоров’я, у тому числі його мети, змісту, очікуваних результатів та відповідних заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

2.19. З метою удосконалення та підвищення ефективності системи управління охороною здоров’я та створення необхідної для цього системи противаг розробити та подати в установленому порядку Верховній Раді України законодавчі пропозиції щодо запровадження самоврядування медичних професій (лікарі, медсестри, провізори) та самоврядних організацій надавачів медичних послуг.

2.20. У термін до 1 грудня 2015 року розробити та подати на затвердження Верховної Ради України проект закону про запровадження загальнообов’язкового державного медичного страхування, що передбачає утворення державного фонду медичного страхування.  

2.21. З урахуванням кадрового дефіциту, що склався в галузі, збільшити у 2015 році та наступних роках обсяги державного замовлення та фінансування МОЗ на підготовку лікарів, насамперед для потреб первинної ланки охорони здоров’я та служби екстреної медичної допомоги.

3. Міністерству охорони здоров’я України:

3.1. Для забезпечення формування в Україні єдиного медичного простору провести детальну інвентаризацію і паспортизацію усіх наявних в Україні медичних закладів незалежно від підпорядкування та форми власності.

3.2. З метою реалізації реформи у сфері охорони здоров’я забезпечити своєчасний перегляд, розроблення та прийняття відповідних нормативно-правових актів та галузевих стандартів та приведення їх до стандартів Європейського Союзу.

3.3.  Забезпечити перегляд наявних клінічних протоколів у частині їх адаптації до реальних потреб населення у медичній допомозі на первинному рівні, у тому числі в умовах проведення бойових дій.

3.4. З метою забезпечення ефективного використання наявних ресурсів галузі та розмежування повноважень закладів охорони здоров’я, що надають вторинну та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу населенню, розробити та затвердити перелік захворювань і станів, медична допомога при яких надається закладами третинного рівня.

3.5. Забезпечити розробку та затвердження уніфікованих показників вартості медичних послуг вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, що надаються за рахунок бюджетних коштів, у розрізі груп захворювань, та критеріїв розрахунку обсягу бюджетних видатків для первинної та екстреної медичної допомоги.

3.6. Вжити заходів щодо підготовки та перепідготовки необхідної для забезпечення належного проведення реформи медичного обслуговування кількості лікарів загальної практики-сімейних лікарів, лікарів із спеціальності «медицина невідкладних станів», а також фахівців з управління та фінансування у сфері охорони здоров’я.

3.7. Прискорити перегляд навчальних програм додипломної та післядипломної підготовки лікарів загальної практики-сімейних лікарів та лікарів із спеціальності «медицина невідкладних станів» з урахуванням компетенцій, визначених Всесвітньою асоціацією сімейних лікарів та викладачів сімейної медицини, а також програми підготовки відповідних молодших спеціалістів з медичною освітою.

3.8. З метою забезпечення подальшої інтеграції працівників стоматологічної галузі в єдиний європейський медичний простір розробити та затвердити методичні програми для вищої та середньої стоматологічної освіти, забезпечивши їх приведення у відповідність до рекомендацій Європейської Асоціації Стоматологічної Освіти.

3.9. З метою підвищення рівня лабораторної медичної діагностики розглянути питання про створення відповідних підпорядкованих МОЗ України референс-лабораторій для здійснення контролю якості та достовірності лабораторних досліджень у державних, комунальних та приватних медичних лабораторіях.

3.10. Вжити заходів щодо приведення мережі системи епідеміологічного нагляду та контролю за поширенням інфекційних захворювань у відповідність до актів законодавства Європейського Союзу у цій сфері, зокрема рішень № 2119/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24.09.1998 року та  № 202/253/ЄС від 19.03.2002 року та Регламенту ЄС № 851/2004/ЄС від 21 квітня 2004 року про утворення Європейського центру з профілактики та контролю за захворюваннями.

3.11. Забезпечити розробку Національного реєстру лікарів.

3.12. Вжити заходів для завершення створення та забезпечення функціонування Єдиного електронного реєстру пацієнтів, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. № 546 «Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів».

3.13. Забезпечити невідкладний перегляд:

штатних нормативів та типових штатів закладів охорони здоров'я, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 23 лютого 2000 р. № 33 «Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я» у частині удосконалення кадрової політики під час здійснення заходів з реформування галузі охорони здоров’я;

наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 лютого 2012 р. № 132 «Про затвердження Примірного табеля оснащення лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу», доповнивши його примірним табелем оснащення адміністративно-господарського підрозділу центру первинної медико-санітарної допомоги, необхідним для ведення електронного реєстру пацієнтів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 року № 546 «Про затвердження Положення про електронний реєстр пацієнтів».

3.14. Розглянути питання про доцільність розробки, затвердження та запровадження відповідних форм статистичної звітності щодо направлення на консультацію та /або лікування хворих до медичних закладів третинного рівня для забезпечення оперативного контрою за якістю та своєчасністю надання високоспеціалізованої медичної допомоги населенню.

3.15. За сприяння Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, вжити заходів щодо утворення з числа провідних медичних фахівців та науковців, представників громадськості та профспілок відповідних робочих груп з метою напрацювання конкретних кроків з реалізації реформи галузі охорони здоров’я за напрямами, визначеними у презентації проекту Голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я Богомолець О.В. «Реформа охорони здоров’я: 25 кроків до щастя».

3.16. Вжити заходів для забезпечення підготовки вітчизняної системи охорони здоров’я до запровадження обов’язкового державного медичного страхування.

4. Рахунковій палаті України:

5.1. Перевірити ефективність використання бюджетних коштів, виділених на реалізацію Національного проекту «Вчасна допомога» для створення регіональних диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги.

5. Місцевим державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування:

5.1. Забезпечити приведення системи надання первинної медичної допомоги населенню у відповідність з вимогами статті 35-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я, що набула чинності з 1 січня 2015 року, та вжити заходів щодо розвитку мережі закладів первинної медичної допомоги на відповідних територіях з урахуванням необхідності максимального забезпечення фізичної доступності населення до послуг з первинної медичної допомоги.

5.2. Вжити заходів для укомплектування закладів первинної медичної допомоги та закладів екстреної медичної допомоги відповідними медичними кадрами згідно зі встановленими МОЗ України нормативами.

5.3. Вжити заходів до активізації застосування стимулів та заохочень, спрямованих на підвищення престижності медичної і фармацевтичної діяльності у сільській місцевості, та належного забезпечення кадровими ресурсами системи охорони здоров’я у сільських населених пунктах.

5.4. Посилити контроль за об’єктивністю застосування підвищувальних коефіцієнтів, включених до формули розрахунку надбавки за якість виконаної роботи відповідним категоріям медичних працівників згідно з Порядком встановлення надбавок за обсяг та якість виконаної роботи медичним працівникам, що надають первинну медичну допомогу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу» від 30 грудня 2013 року № 977, у тому числі за рахунок прискорення комп’ютеризації комунальних закладів охорони здоров’я та забезпечення їх відповідними програмними продуктами.

5.5. Забезпечити постійне проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо необхідності реформування системи охорони здоров’я, мети, змісту та очікуваних результатів цієї реформи, прозорість прийняття пов’язаних з реформою рішень та залучення громадськості до їх обговорення.