Головна > Текстові публікації > Правова база діяльності Комітету

Повідомлення

Перейти до розділу
16 жовтня 11:54
Засідання Комітету з питань охорони здоров'я відбудеться 18 жовтня 2018 року о 14:15 за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 26/1, готельний комплекс «Київ», 5-й поверх, докладніше
08 жовтня 15:18
17 жовтня 2018 року Комітет з питань охорони здоров’я проводитиме засідання «круглого столу» на тему: "Державно-приватне партнерство у сфері охорони здоров’я: виклики та перспективи в умовах медичної реформи» докладніше
26 вересня 17:41
Засідання Комітету з питань охорони здоров'я відбудеться 2 жовтня 2018 року о 14:15 за адресою: м. Київ, вул. М. Грушевського, 26/1, готельний комплекс «Київ», 5-й поверх, докладніше
17 жовтня 17:15
17 жовтня 2018 року Комітет з питань охорони здоров’я провів засідання «круглого столу» на тему: "Державно-приватне партнерство у сфері охорони здоров’я: виклики та перспективи в умовах медичної реформи» посилання...
03 жовтня 18:30
3 жовтня 2018 року Комітет з питань охорони здоров’я провів засідання «круглого столу» на тему: «Доцільність передачі окремих медичних закладів від силових відомств, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України до Міністерства України у справах ветеранів» посилання...
03 жовтня 11:06
2 жовтня 2018 року відбулося засідання Комітету з питань охорони здоров'я посилання...
02 жовтня 16:49
Президент України підписав Закон України "Про внесення зміни до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" щодо доступу до результатів доклінічного вивчення та клінічних випробувань лікарських засобів", прийнятий Верховною Радою України 4 вересня 2018 року № 2519-VII посилання...
28 вересня 18:00
28 вересня 2018 року Комітет з питань охорони здоров’я за сприяння міжнародної організації «Права людини у сфері психічного здоров’я - Федерація Глобальна ініціатива в психіатрії» та Асоціації психіатрів України провів засідання круглого столу на тему: «Забезпечення права на охорону здоров’я недієздатних осіб: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» посилання...
27 вересня 15:38
У Верховній Раді презентовано посібник «Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки» посилання...
24 вересня 14:00
21 вересня 2018 року Комітет з питань охорони здоров’я провів засідання «круглого столу» на тему: «Реформування системи реабілітації та визначення групи інвалідності громадян України» посилання...
20 вересня 16:00
20 вересня 2018 року відбулося засідання Комітету з питань охорони здоров'я докладніше
Надрукувати Збільшити зону перегляду

Правова база діяльності Комітету

02 лютого 2017, 11:50

Первинні законодавчі акти

 

                Первинні акти чинного законодавства

за предметами відання Комітету Верховної Ради України

                         з питань охорони здоров’я

   в рамках здійснюваного ним контролю виконання
 та аналізу практики застосування прийнятих законів

            (крім тих, що стосуються міжнародних договорів)

 

19.11.1992

1

Основи законо­давства України про охорону здоров'я (2801-12)

24.02.1994

2

Про забез­печення сані­тарного та епіде­мічного благо­получчя насе­лення (4004-12)

23.06.1995

3

Про донорство крові та її компо­нентів (239/95-ВР)

04.04.1996

4

Про лікарські засоби (123/96-ВР)

08.07.1999

5

Про сим­во­ліку Черво­ного Хреста і Черво­ного півмісяця в Україні (862-XIV)

16.07.1999

6

Про транс­плантацію органів та інших анато­мічних мате­ріалів людині (1007-XIV)

22.02.2000

7

Про психіатричну допомогу (1489-ІІІ)

06.04.2000

8

Про захист насе­лення від інфек­ційних хвороб (1645-ІІІ)

14.09.2000

9

Про ім­план­тацію електро­кардіо­стиму­лято­рів (1950-ІІІ)

05.10.2000

10

Про курорти (2026-ІІІ)

26.04.2001

11

Про охорону дитинства (2402-ІІІ)

28.11.2002

12

Про Товариство Черво­ного Хре­ста Укра­їни (330-IV)

14.12.2004

13

Про заборону репро­дуктив­ного клону­вання лю­дини (2231-IV)

11.01.2005

14

Про оголо­шення при­родних територій міста Бер­дянсь­ка Запо­різької обла­сті курор­том дер­жав­ного зна­чення (2305-IV)

06.09.2005

15

Про безпечність та якість хар­чових продуктів (2809-IV) (онов­лена редак­ція Закону від 23.12.1997 № 771/97-ВР)

22.09.2005

16

Про заходи щодо попе­редження та змен­шення вжи­вання тютю­но­вих виробів та їх шкід­ливого впливу на здо­ров'я насе­лення (2899-IV)

14.09.2006

17

Про дитяче харчування (142-V)

22.12.2006

18

Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори (530-V) (оновлена редакція Закону від 08.07.1999 № 863-XIV)

19.02.2009

19

Про затвердження Загально­державної про­грами забез­пече­ння профі­лактики ВІЛ-інфек­ції, ліку­вання, до­гляду та під­тримки ВІЛ-інфі­кованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (1026-VI)

21.10.2009

20

Про затверд­ження Загально­державної про­грами імуно­профі­лак­тики та захисту насе­лення від інфек­ційних хвороб на 2009-2015 роки (1658-VI)

23.12.2009

21

Про затвердження Загально­державної про­грами боротьби з онко­логіч­ними захво­рюван­нями на період до 2016 року (1794-VI)

23.12.2010

22

Про протидію поширенню хвороб, зумов­лених вірусом імуно­дефі­циту людини  (ВІЛ), та право­вий і соціаль­ний захист людей, які живуть з ВІЛ (2861-VI) (онов­лена редакція Закону від 03.03.1998 № 155/98-ВР)

07.07.2011

23

Про порядок проведення реформу­вання сис­теми охорони здоров'я у Він­ницькій, Дніпро­петровській, Донецькій областях та місті Києві (3612-VI)

22.03.2012

24

Про протидію захворю­ванню на тубер­кульоз (4565-VI) (онов­лена редакція Закону від 05.07.2001 № 2586-ІІІ)

21.06.2012

25

Про виконання програм Глобаль­ного фонду для боротьби із СНІДом, тубер­кульозом та маля­рією в Україні (4999-VI)

05.07.2012

26

Про екстрену медичну допомогу (5081-VI) (набирає чин­ності з 01.01.2013)

16.10.2012

 

27

Про затвердження Загально­державної цільової соціальної про­гра­ми протидії захворю­ванню на тубер­кульоз на 2012-2016 роки (5451-VI)

23.02.2014

28

Про введення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здоров‘я (№ 772-VII);

20.10.2014

29

Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014—2018 роки (№ 1708-VII).